Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024 r. Przerwa wakacyjna.
Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności - Zespół Szkół w Sadkowicach

Raport o stanie zapewnienia dostępności - Szkoła Podstawowa w Sadkowicach

Raport o stanie zapewnienia dostępności - Przedszkole w Sadkowicach

autor informacji: Wioletta Wieteska
data publikacji: 2021-03-24 11:37:00

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Sadkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zssadkowice.pl.

Data publikacji strony internetowej:  24.03.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Wielgus, e-mail: wielgust@interia.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 815 61 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zlokalizowana jest w dwóch budynkach połączonych łącznikiem.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej . Istnieją cztery wejścia dostępne dla uczniów i rodziców, jedno  dostępne tylko dla personelu. Wszystkie wejścia pozbawione są barier architektonicznych, znajdują się na poziomie gruntu. Istnieje jeszcze jedno wejście od strony zachodniej prowadzące wprost na plac zabaw – też bez barier oraz od strony południowej – wyjście ewakuacyjne – z dwoma stopniami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

W starej części szkoły istnieją  dwie kondygnacje, na których zlokalizowane jest 15 sal lekcyjnych, 2 korytarze, 5 toalet, pokój nauczycielski, pomieszczenie dla woźnych, jadalnia , 2 szatnie  i Gminna Biblioteka Publiczna. Korytarz dolny ten połączony jest łącznikiem z nową częścią budynku. W łączniku znajdują się schody prowadzące do nowego budynku szkoły. Nowa część szkoły to budynek trzykondygnacyjny. Na parterze znajdują się 2 sale lekcyjne, szatnia, sala gimnastyczna, dwie sale przedszkolne, zaplecze przedszkola, pomieszczenie socjalne, gabinet pedagoga, 3 toalety w tym toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach, bez barier architektonicznych, bez progów, z toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Na I piętrze jest 6 sal lekcyjnych, 4 łazienki, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora Piętro nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na II piętrze budynku na który prowadzą jednoetapowe schody znajduje się biblioteka szkolna.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych, w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów. Jest również możliwość podjechania pod same drzwi budynku – tylko po uzgodnieniu.

Brak informacji głosowych.

Brak informacji o prawie wstępu do budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2020-12-18 15:47:05
Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.